bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO

08.10.2018

Data ogłoszenia: 8 październik 2018 r.
Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Zespół Szkól im. Jana Pawła II w Żmigrodzie,
ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród tel. 71 385 36 66 e-mail: sekretzmigrod@interia.pl
Określenie stanowiska pracy: Kierownik gospodarczy w Powiatowym Zespole Szkól
im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Warunki pracy i płacy: Zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę. Pierwsze zatrudnienie na okres próbny. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Żmigrodzie.

I. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1) Posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) Wykształcenie co najmniej średnie o odpowiedniej specjalności (ekonomicznej lub budowlanej), umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku kierownika gospodarczego
5) Wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym
stanowisku i co najmniej 2 letni staż pracy.
6) Wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 6 letni staż ?????.
1. Kwalifikacje dodatkowe:
1) Bardzo dobra znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, prawa pracy, kodeksu cywilnego, finansów publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo budowlane,
2) Umiejętność planowania i organizacji,
3) Wysoki standard etyki zawodowej,
4) Samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność,
5) Umiejętność pracy w zespole i kierowaniem kapitałem ludzkim, wysoka kultura osobista,
6) Posiada umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
II. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) Praca na pełny etat, w wymiarze 8 godzin,
2) Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę, przy oświetleniu częściowo sztucznym,
3) Praca administracyjno-biurowa często z narażeniem na sytuacje stresujące,

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze - niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Kierowanie i planowanie pracy zespołu pracowników. Organizowanie i koordynowanie pracy podległych pracowników w tym sporządzanie zakresów obowiązków służbowych .
2) Planowanie, organizowanie oraz nadzorowanie prac remontowych budynku i urządzeń szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Prowadzenie i dokumentowanie spraw związanych z inwestycjami i remontami (usługi, dostawy) i zakupami na terenie szkoły, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
4) Prowadzenie ewidencji majątku szkoły, ksiąg inwentarzowych pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
5) Tworzenie odpowiedniej dokumentacji (instrukcje, regulaminy), regulujących działalność gospodarczo-administracyjną.
6) Przeprowadzanie, nadzór i rozliczanie prac inwentaryzacyjnych majątku szkoły, w tym powoływanie zespołów i przygotowywanie protokołów poinwentaryzacyjnych.
7) Wykonywanie zadań i związanych z tym czynności administratora bezpieczeństwa informacji.
8) Sporządzanie sprawozdań i opracowań statystycznych dotyczących pracy administracji szkoły
V. Wymagane dokumenty:
1) Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załączony wzór),
2) Curriculum Vitae,
3) List motywacyjny,
4) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
5) Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
6) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) Oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku pracy (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
9) Kserokopia referencji (jeśli kandydat posiada),
10) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 902).


W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu Pracodawcy oryginałów dokumentów.
Oświadczenia wymienione w punktach jak wyżej muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą, w terminie do dnia 12 października 2018r. (do godz. 12:00), na adres: Powiatowy Zespół Szkól im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród w kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik gospodarczy".
Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, a nie data nadania. Zgłoszenia, które wpłyną do Powiatowego Zespołu Szkól
im. Jana Pawła II w Żmigrodzie po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną poinformowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej

Pobierz

Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 08.10.2018

Dokument oglądany razy: 71
« inne aktualności