bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY ds. kadrowych

30.11.2018

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY ds. kadrowych
w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie ogłasza nabór
na stanowisko specjalista do spraw kadrowych w wymiarze 1/2 etatu

Data ogłoszenia: 29 listopada 2018 r.
Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Zespół Szkól im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród tel. 71 385 36 66 e-mail: sekretzmigrod@interia.pl
Określenie stanowiska pracy: Specjalista ds. kadrowych w Powiatowym Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Warunki pracy i płacy: Zatrudnienie na 0,5 etat w oparciu o umowę o pracę. Pierwsze zatrudnienie na okres próbny. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Żmigrodzie.

I. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1) Posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) Nie był/a prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) Wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 4 letni doświadczenie w prowadzeniu kadr lub wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 6 letnie doświadczenie w prowadzeniu kadr

1. Kwalifikacje dodatkowe:
1) Doskonała znajomość przepisów prawa z zakresu: prawa pracy, ustawy Karty Nauczyciela , ustawy o oświacie , przepisów oświatowych i samorządowych , ustawy o ochronie danych osobowych,
2) Umiejętność obsługi komputera ( biegła znajomość programu VULCAN , SIO , pakietu MS Office
3) Praktyczna znajomość zagadnień kadrowych
4) Wysoki standard etyki zawodowej,
5) Samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność,
6) Umiejętność pracy w zespole i kierowaniem kapitałem ludzkim, wysoka kultura osobista,

II. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) Praca na ½ etat, w wymiarze 4 godzin,
2) Praca przy komputerze przy oświetleniu częściowo sztucznym,
3) Praca administracyjno-biurowa często z narażeniem na sytuacje stresujące,
III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze - niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych niepedagogicznych
2. Przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, zaszeregowania , przeniesień i rozwiązywania umów o pracę, , oraz innych spraw związanych ze stosunkiem pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
3. Przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
4. Współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego
5. Prowadzenie składnicy akt archiwalnych
6. Ustalanie uprawnień urlopowych , rozliczanie pracowników z wykorzystania urlopów wypoczynkowych , oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych , dni opieki nad zdrowym dzieckiem stosownie do przepisów KP i NK i prowadzenie dokumentacji z tym związanych
7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich
8. Wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań.
9. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników
10. Współpraca w opracowywanie regulaminu pracy, wynagradzania
11. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika
12. Współdziałanie z innymi stanowiskami pracy w załatwianiu spraw wynikających z zakresu
czynności.
13. Przygotowywanie decyzji o nadania stopnia awansu zawodowego, udzieleniu urlopu zdrowotnego, rodzicielskiego i innych wynikających z KN lub KP
14. Obsługa programu SIO – wprowadzanie danych dotyczących nauczycieli
15. Obsługa programu ARKUSZ ORGANIZACYJNY – wprowadzanie danych
16. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych


V. Wymagane dokumenty:
1) Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załączony wzór),
2) Curriculum Vitae,
3) List motywacyjny,
4) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, posiadane kwalifikacje lub umiejętności,
5) Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
6) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) Oświadczenie kandydata o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku pracy (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
9) Kserokopia referencji (jeśli kandydat posiada),
10) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 902).


W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu Pracodawcy oryginałów dokumentów.
Oświadczenia wymienione w punktach jak wyżej muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą, w terminie do dnia 5 grudnia 2018r. (do godz. 12:00), na adres: Powiatowy Zespół Szkól im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród w kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty ds. kadrowych ".
Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, a nie data nadania. Zgłoszenia, które wpłyną do Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną poinformowani telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIB szkoły.

Pobierz

Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 30.11.2018

Dokument oglądany razy: 47
« inne aktualności