bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej

03.07.2018

 Żmigród, dnia 03.07.2018r.
Nr sprawy: PZS.261.3.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie
pn. „Dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie”
Zamówienie realizowane w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 pn. „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy” w ramach Osi Priorytetowej nr 10 Edukacja , Działania nr 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałania nr 10.4.1 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy -konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy pzp).

I. Zamawiający:
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Ul. Willowa 5,55-140 Żmigród
nr tel.: 71 713853666
mail: anakras@op.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 7:00 do 15:00
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.pzszmigrod.ayz.pl

II. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia pracowni gastronomicznej Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Wykonawca celem dokonania dokładnych pomiarów oraz ustalenia szczegółów niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów realizacji zamówienia, przed przystąpieniem do złożenia oferty cenowej, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym, musi dokonać wizji lokalnej.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był nowy, kompletny, wolny od wad wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz zgodnie z obowiązującymi normami do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.
5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych dotyczących użytych materiałów tzn. zastosowanie materiałów o cechach technicznych/jakościowych nie gorszych niż podane
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się różnice w wymiarach zewnętrznych w granicach +/- 5%. Występujące w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ewentualne znaki towarowe i nazwy własne traktowane są jako przykładowe i służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do tych opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i na własne ryzyko dostarczyć, wnieść i zamontować wyposażenie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
8. Wykonawca udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
9. Pozostałe szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego tj. wzór umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Termin realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga aby dostawa wyposażenia zrealizowana była w następującym terminie:
Od 06.08.2018 roku do 20.08.2018 roku zgodnie ze złożoną ofertą

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, finansowym oraz wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy, w szczególności w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwa zamówienia, polegające na dostawie wyposażenia gastronomicznego o wartości minimum 40 000,00 zł brutto.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca złoży wykaz dostaw wg załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający przed złożeniem oferty cenowej, wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym. Brak odbycia wizji lokalnej skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”, na podstawie analizy złożonych dokumentów.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Zamawiający wymaga w stosunku do Wykonawców przedstawienia w ofercie:
1) wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
2) wypełnionego wykazu dostaw wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
3) podpisanego protokołu z przeprowadzenia wizji lokalnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

VI. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i opis sposobu obliczania ceny:
1. Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową.
2. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich elementów cenotwórczych niezbędnych do wykonania i odebrania przedmiotu zamówienia m.in. rabaty, koszty dostawy i montażu przedmiotu zamówienia itp.
3. Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).
5. Kryteria i zasady oceny ofert:
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
1) Cena wykonania zamówienia – max 60 pkt.
2) Czas realizacji zadania– max 40 pkt.
Ocena ostateczna dla poszczególnych ofert – max 100 pkt. [suma pkt. 1) i 2)]
Punkty będą przeliczane według następujących zasad: 1 pkt. = 1%
2. Ocena ofert zostanie dokonana według następujących zasad:
1) Cena wykonania zamówienia (C) – obejmuje całkowitą do zapłaty przez Zamawiającego cenę brutto wykonania zadania wskazaną w ofercie.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 60 pkt w kryterium 1) cena wykonania zamówienia

C = [C min / C bad] x 60

gdzie:
C - punkty z kryterium ceny wykonania zamówienia
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej


2) Czas realizacji zadania (R) - czas realizacji zadania jest to czas, który upłynie od momentu rozpoczęcia dostawy wraz z montażem wyposażenia do momentu zakończenia realizacji zadania. Ocena tego kryterium dokonana zostanie na podstawie czasu realizacji zadania wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z tabelą poniżej:

Czas realizacji zadania : max.28 dni max. 21 dni max. 14 dni
Przyznane punkty: 0 20 40

a) Wymagany czas realizacji zadania max. 28 dni.
b) Zaoferowanie czasu realizacji powyżej 28 dni spowoduje odrzucenie oferty
3) Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (S) przyznanych za powyższe kryteria zgodnie ze wzorem:

S= C+R

gdzie:
S – suma punktów badanej oferty
C - punkty za kryterium ceny wykonania zamówienia
R - ilość punktów za kryterium czasu realizacji zadania
W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą sumaryczną ilość punktów Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

- W przypadku, gdy nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą sumaryczną ilość punktów Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w art. 89 ustawy pzp.
- W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

VII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.
3. W przypadku gdy Wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub gdy złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający ma również prawo do wezwań o wyjaśnienia zaoferowanej ceny, do zamknięcia postępowania bez podawania przyczyny i wybrania którejkolwiek z ofert oraz do zmiany lub odwołania warunków postępowania w każdym czasie.
4. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli jej treść jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. Miejsce, sposób i termin złożenia oferty:
1. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie przy ul. Willowej 5 - w terminie do dnia 11.07.2018r. do godz. 1200.
2. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi dnia 11.07.2018r. o godz. 1215
w siedzibie Zamawiającego, w biurze projektu .
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
O wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej w Bazie Konkurencyjności Funduszy Unijnych i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
IX. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:
1. Pisemnie na adres: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Ul. Willowa 5,55-140 Żmigród
2. telefonicznie: 71 713853666
3. mailowo: anakras@op.
4. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Anna Mądra-Kras tel. 71 713853666
2) Jerzy Świdziński, tel. 71 387 95 06 - sprawy związane z przedmiotem zamówienia;
3) Radosław Buczek, tel. 71 387 95 81 - sprawy związane z przedmiotem zamówienia oraz procedurą zapytania ofertowego;.

X. Warunki płatności za przedmiot zamówienia:
Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od wpływu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Szczegółowy opis sposobu rozliczenia z Wykonawcą określa wzór umowy.

XI. Wszelkie pytania związane z przedmiotem zapytania ofertowego należy składać
w formie pisemnej lub e-mailowej na adresy wskazane w zapytaniu w terminie do dnia 11.07.2018r. do godziny 12:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie odpowiadania na pytania, które wpłynęły po wyżej wymienionym terminie.

Załączniki do zapytania ofertowego:
- załącznik nr 1 – opis techniczny wyposażenia
- załącznik nr 2 – formularz ofertowy
- załącznik nr 3 – wzór umowy
- załącznik nr 4 – wykaz zrealizowanych dostaw
- załącznik nr 5 – oświadczenie z przeprowadzenia wizji lokalnej

Pobierz

Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 03.07.2018

Dokument oglądany razy: 107
« inne aktualności