DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO 2019

03.01.2019

  Żmigród, dnia 03.01.2019r.


Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II
ul. Willowa 5
55- 140 Żmigród


Zapytanie ofertowe

I. ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II
ul. Willowa 5
55- 140 Żmigród
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.), (Dz. U. 2013 poz. 984, 1047, 1473), (Dz. U. 2014 poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 z późn. zm.), (Dz. U. 2015 poz. 605, 1153, 2164, 2263), ( Dz. U. 2016 poz. 1020, 1125, 1126, 1127, 1128, 1386)
1.Przedmiot zamówienia:
DOSTAWY OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO KOTŁOWNI PRZY BUDYNKU SZKOLNYM W ŻMIGRODZIE UL. WILLOWA 5 W 2019 ROKU

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej
ok. 30.000 litrów do kotłowni przy budynku szkolnym: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 2019 roku,
o parametrach spełniających normy wg PN-C-96024
a) gęstość w temperaturze 15°C - max.860 kg/m3
b) wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
c) temperatura zapłonu - min. 56°C
d) zawartość siarki - max 0,10 % (m/m)
e) lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C - max 6,0 mm 2/s
f) barwa czerwona

3.Zamawiający oświadcza, że olej opałowy lekki przeznaczony jest do celów grzewczych.

4.Pojemność zbiorników u Zamawiającego wynosi 10 tysięcy litrów.

5.Każda dostawa realizowana będzie według odrębnych zamówień składanych przez
Zamawiającego telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej, w terminie 48 godzin
od otrzymania zgłoszenia.

6.Przyjmowanie każdej dostawy odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 08:00 do 14:00 (w innych dniach i godzinach tylko po wcześniejszym uzgodnieniu takiej możliwości z Zamawiającym).

7.Koszty transportu oleju opałowego do siedziby Zamawiającego oraz jego tankowanie do zbiorników pokrywa Wykonawca.

8.Podana ilość (ok. 30 tys. litrów) stanowi szacunkową wielkość zapotrzebowania na olej
opałowy lekki w okresie trwania umowy.

9.Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż w okresie realizacji umowy może nie wykorzystać
pełnej ilości zapotrzebowania na olej opałowy lekki- określonego w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. Niezrealizowanie szacunkowej ilości w okresie trwania umowy nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

10.W celu potwierdzenia właściwej jakości oleju opałowego lekkiego, Wykonawca
zobowiązany jest do każdej kolejnej dostawy załączyć świadectwo jakości lub odpowiednie
orzeczenie laboratoryjne przedstawiające parametry dostarczonego oleju opałowego lekkiego.
Na dokumencie tym Wykonawca winien potwierdzić podpisem „za zgodność
z oryginałem”.

11.Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy przez okres trwania umowy po cenach jednostkowych, zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
12.Zgłoszenia zapotrzebowania na dostawy w imieniu Zamawiającego, będzie dokonywał Referent administracyjno-gospodarczy, lub inna wyznaczona przez Dyrektora szkoły osoba.
13.Wykonawca będzie zobowiązany do telefonicznego zawiadomienia Zamawiającego o przygotowaniu towaru do wydania, z wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.
14.Zmiana cen oleju opałowego nastąpić może wyłącznie w przypadku obniżki lub podwyżki cen oleju opałowego u producenta.

15.Wykonawca jest obowiązany do stosowania ceny brutto za 1 litr paliwa obowiązującej w dniu tankowania.

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza oferta ta musi zawierać wszelkie informacje wynikające z zawartości formularza oferty.


Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową lub innym oznaczeniem oferenta,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez oferenta
- zawierać kserokopią odpisu z KRS lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
- zawierać wypełnione załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: operatora pocztowego, firmy kurierskiej, lub też dostarczona osobiście na adres: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II, ul. Willowa 5, 55- 140 Żmigród- do dnia 17.01.2019r. do godz. 10:00 w sekretariacie szkoły (parter).
2. Otwarcie ofert- w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.01.2019r o godz. 10:40, wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej http://pzszmigrod.ayz.pl - BIP szkoły.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zamieszczono na stronie: http://pzszmigrod.ayz.pl - BIP szkoły.
VI. OCENA OFERT
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną i którego oferta będzie spełniała warunki wymagane przez Zamawiającego.
2. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.Wykonawca w formularzu cenowym – załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego- wypełni wszystkie rubryki w przedstawionej tabeli, wpisując ceny z dokładnością do 1 grosza, do dwóch miejsc po przecinku. W celu umożliwienia porównania złożonych ofert należy w rubryce - poz.2 podać cenę netto jednego litra oleju opałowego lekkiego ogłoszoną na portalu internetowym producenta w dniu 03.01.2019 r.
2.Całkowitą wartość netto i brutto oraz podatek VAT należy z załącznika nr 2 przenieść do formularza oferty – załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego- wpisując je liczbowo i słownie.
3.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
4.Zastosowana przez Wykonawcę wartość marży lub upustu musi być stała przy każdorazowej dostawie i niezmienna przez cały okres trwania umowy.
5.Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
6.Cena podana w ofercie przez Wykonawcę nie ulega zmianie przez okres związania ofertą.
7.Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. Cenę wykonania zamówienia należy podać z dokładnością do 1 grosza, do dwóch miejsc po przecinku.
8.Cena brutto wykonania zamówienia będzie przyjęta do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Analizie podlegać będzie prawidłowość wyliczenia przez Wykonawcę finalnej kwoty netto, brutto podanej w ofercie. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe.
9. Zmiana cen oleju opałowego nastąpić może wyłącznie w przypadku obniżki lub podwyżki
cen oleju opałowego u producenta. Cena netto 1 litra oleju opałowego ustalana będzie
każdorazowo w dniu dostawy, według ceny ogłoszonej w na portalu internetowym producenta wskazanego przez Wykonawcę. Do ceny tej zastosowanie będzie miała kwota udzielonego upustu lub marży.
10.Zapłata za zrealizowaną dostawę oleju opałowego dokonywana będzie przelewem
na konto Dostawcy, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.
11. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12. W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi ustawowa zmiana
procentowej wysokości stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia,
Strony dokonają odpowiedniej zmiany ceny i stawki określonej w istotnych postanowieniach
umowy.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z jedynym kryterium
jakim jest cena.
Cena oferty brutto - 100 %
2. Ocena ofert dokonywana będzie wg poniższego wzoru:
Cn
P -------------------- x 100
Cb
gdzie: P= liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium
Cn = najniższa zaoferowana cena brutto, spośród wszystkich ofert niepodlegających
odrzuceniu
Cb = cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna ilość punktów do uzyskania = 100 pkt.
3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą ilość punktów.
4.Wyliczone punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
5.Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
6.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie pierwotnej.


VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Martyna Kobylska, Robert Byrski pod numerem telefonu 71 385 66 66, e-mail: admZMIGRODpzs@wp.pl
IX. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej.
3.Wykonawcy których oferta nie zostanie wybrana, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty w odpowiedzi na to zapytanie.
X. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza oferty- załącznik nr 1
2. Formularz cenowy- załącznik nr 2
3. Wzór umowy- załącznik nr 3
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych- załącznik nr 4
5. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa- załącznik nr 5
6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału- załącznik nr 6

Pobierz załączniki


Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 54
24.05.2019 // roszko77.vot.pl/bip4