bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na stanowisko głównego księgowego

04.01.2019

 
Nabór na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Zespole Szkół
im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., , poz. 1260 ze zm.) oraz art. 54 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2077 ze zm.)
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy.
1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy):
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Ul. Willowa 5
55-140 Żmigród

2. Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy
3. Wymiar etatu: pełny wymiar
4. Rodzaj umowy: umowa o pracę

5. Wymagania formalne:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
c) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie:
- ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości, lub
- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadania 6 – letniej praktyki w księgowości, lub
- wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany na podstawie odrębnych przepisów.
6. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
d) znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
e) znajomość przepisów płacowych,
f) znajomość przepisów ZUS,
g) znajomość obsługi programów: pakietu Vulcan Optivum, Płatnik, Portal GUS,
E-Deklaracje.
h) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,
i) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
j) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,
k) umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,
l) biegła znajomość obsługi komputera (Word, Exel, Internet),
m) dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku.

7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Zakres obowiązków :
1. Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami
2. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami
3. Przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów ustawowych (w
szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych), przepisów
Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Pracy i Polityki Socjalnej oraz zarządzeń
Kuratora, władz samorządowych i Dyrektora szkoły
4. Opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami
5. Przygotowywanie i przedstawianie przełożonym informacji o stanie finansów placówki
6. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, GUS, SIO
7. Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie
spraw finansowo-rachunkowych
8. Czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowanie w tym
względzie pracowników
9. Analiza gospodarki finansowej placówki i dokonywanie wstępnej kontroli zgodności
przeprowadzanych operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
10. Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nieprzekraczanie wydatków
przewidzianych planem finansowym
11. Planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków szkoły
12. Instruowanie pracowników, przygotowywanie dokumentów, druków oraz współdziałanie
w ramach komisji powołanych do okresowej kontroli składników majątkowych szkoły
13. Czuwanie nad właściwym gospodarowaniem i skuteczną ochroną mienia placówki,
okresowe kontrolowanie i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie
14. Niedopuszczanie do tworzenia nadmiernych zapasów albo zadłużeń finansowych
placówki
15. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych placówki,
stanowiących przedmiot księgowań
16. Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w tym: faktur, umów, dokumentów
obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze
rozliczeniowym .
17. Obsługa dodatkowych projektów realizowanych przez szkołę wraz ze składaniem
sprawozdań merytorycznych dla jednostek nadrzędnych.

18. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą referenta do spraw płac
19. Wykorzystywanie, w zakresie wykonywanych zadań, programów komputerowych według
zasad określonych przepisami ustawowymi

20. Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora szkoły.
21. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową
jednostki,

22. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji finansowych.
23. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
24. Realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
25.Kontrola obsługi szkoły z zakresu płac, ZUS, US, GUS.
8. Wymagane dokumenty
a) list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego,
b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
d) kserokopię dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe,
f) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych.
g) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z zm.).
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 ze zm.)
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 18-01-2019r.
pod adresem: Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie , ul. Willowa 5 , 55-140 Żmigród;
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-01-2019r.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Z regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie . Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 385 36 66
Ocena formalna dokumentów kandydatów odbędzie się w dniu 22-01- 2019r. o godz. 10.00. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 o godz. 09.00.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły pzszmigrod.ayz.pl
Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
Katarzyna Lech

Pobierz

Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 04.01.2019

Dokument oglądany razy: 84
« inne aktualności