bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Kurs Baristy I stopnia

30.10.2018

 Żmigród, dnia 30.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia :
Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy-kursy wzmacniające kompetencje zawodowe uczniów-kurs
Baristy I stopnia

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) – wartość netto zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro (art.4 pkt 8 ustawy pzp
Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr RPDS.10.04.01-02-0017/16 pn.” Zawodowa przyszłośćw rękach specjalistów z Doliny Baryczy.”
1. Zamawiający
Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie
ul. Willowa 5 , 55-140 Żmigród
tel.: 713853666 , anakras@op.pl

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Kod CPV
80530000-8
Nazwa kodu CPV
Usługi szkolenia zawodowego
Kurs baristy I stopnia
Celem kursujest przygotowanie 16 uczniów Technikum do uzyskania kwalifikacji w zakresie baristy.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn.: „Kurs baristy I stopnia” dla 16 osób z podziałem na dwie grupy po 8 osób. Kurs powinien obejmować7 godzin teoretycznych i 16 godzin praktycznych(23godziny szkolenia) dla każdej grupy.Zamawiający wymaga, aby zajęcia odbywały się na terenie PZS w Żmigrodzie i były przeprowadzone jednocześnie przez dwóch instruktorów na grupę.Szkolący zobowiązany jest zapewnić uczestnikom materiały dydaktyczne, narzędzia i sprzęt do przeprowadzenia szkoleń oraz zapewnićna szkolenia kawę, mleko i inne składniki do prawidłowego przeprowadzenia szkoleń w tym pokaz parzenia i degustację kawy Kopi Luwak. Po zakończonym szkoleniu zaświadczenia lub certyfikaty ukończenia kursu.


Zakres szkolenia powinien obejmować następujące tematy:
I Blok KAWA
1. Historia i gatunki kawy, proces palenia kawy,
2. Rodzaje kaw i ich charakterystyka ,rozpoznawanie podstawowych gatunków kaw,
3.Kryteria odpowiedniego doboru gatunków kawy do rodzaju parzonej kawy: wybór najlepszych mieszanek, dobór dzbanków o odpowiednim kształcie i wielkości, dobór odpowiedniego mleka,
4. Dopracowanie procesu idealnie spienionego mleka( latte macchiato, latte macchiato z syropami, espresso macchiato, cappuccino klasyczne)
5. Sposoby parzenia kawy: po turecku, kawa z ekspresu przelewowego, kawa z ekspresu ciśnieniowego, kawa z kaffeterki
6. Ustawienie młynka, dozowanie kawy i ubijanie,
7. Espresso- pojęcie, warunki konieczne, aby uzyskać poprawne espresso. Parametry parzenia espresso ( 4M),cechy dobrego espresso, parzenie kawy na bazie espresso( doppio, coretto, americano. Shotscafe, mocha)
8. Ubijanie mleka i sporządzanie kaw z ubitym mlekiem( latte, latte macchiato)
9. Sporządzanie kaw z różnymi dodatkami
10.Sporządzanie cappuccino
11.Freepour latte art.- malowanie przy pomocy mleka lanego z dzbanka. Wzory m.in. serce, jabłko, rosseta, dwie rossety, tulipan
12. Etching latte art.-malowanie przy pomocy szpikulca,wykałaczek

II Blok HERBATA
1.Pochodzenie,historia,występowanie,rodzaje
2.Sposoby parzenia
3.Zajęcia praktyczne z parzenia herbaty

3. Termin i miejsce realizacji szkolenia
Termin realizacji:Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w listopadzie 2018 roku według harmonogramu ustalonego z Zamawiającym.
Miejsce realizacji: w siedzibie Zamawiającego.
4. Kryterium
Decydującym kryterium wyboru jest najniższa cena. Kryterium cena będzie obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena ofertowa szkolenia powinna obejmować wszystkie koszty szkolenia

5.Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych we właściwym rejestrze lub działających na podstawie pełnomocnictwa.
2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie pełnej usługi oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca poda cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT. Cenę oferty należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


6. Wybór ofert
1. Oferty proszę składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5listopada 2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie szkoły Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie, ul. Willowa 5 w zamkniętej kopercie z opisem przedmiotu zamówienia lub mailem na wskazany adres mailowy anakras@op.pl

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści składanej oferty.
3. Osoba realizująca zakup: Anna Mądra-Kras koordynator projektu , kontakt tel.: 713853666 w dni robocze, w godzinach 7.30. – 14.30, kontakt mailowy: anakras@op.pl
4. Wybór złożonych ofert nastąpi dnia 05.11.2018 r. o godz. 12:30w siedzibie Zamawiającego.
5. Termin związania z ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

7. Warunki płatności za przedmiot zamówienia:
1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płacone przez Zamawiającego przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
2. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany protokół odbioru usługi.

8. Postanowienia dodatkowe

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisane niezwłocznie. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.
2. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, do zmiany warunków postępowania, jak również do odwołania postepowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

9.Załączniki:
1. Formularz ofertowy z oświadczeniami
2.Wykaz usług
3.Wzór umowy

Pobierz

Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 30.10.2018

Dokument oglądany razy: 52
« inne aktualności