bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki

08.10.2018

  Data ogłoszenia: 5 październik 2018 r.
I. Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Zespół Szkól im. Jana Pawła II w Żmigrodzie,
ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród tel. 71 385 36 66 e-mail: sekretzmigrod@interia.pl
II. Określenie stanowiska pracy: Sekretarka w Powiatowym Zespole Szkól
im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

III. Warunki pracy i płacy:
Zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę. Pierwsze zatrudnienie na okres próbny. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Powiatowym Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie.
IV. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
1. Obowiązkowe:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) kandydat nie był karany za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karnoskarbowe;
4) wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne lub informatyczne,
5) brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku,
6) biegła obsługa komputera (pakiet Office, SIO).

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
1) znajomość problematyki oświatowej, przepisów prawa oświatowego, Kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy Karta Nauczyciela, przepisów ustawy o pracownikach samorządowych i znajomość ustawy o systemu oświaty oraz ustawy o rachunkowości;
2) znajomość przepisów o ochronie danych osobowych;
3) swobodna obsługa urządzeń biurowych;
4) umiejętność pracy w zespole;
5) predyspozycje osobowościowe; odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, perfekcyjna umiejętność organizacji czasu pracy;
6) bardzo wysoki poziom kultury osobistej;
7) doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku administracyjnym


V. Zakres podstawowych zadań:
1) prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o obowiązującą instrukcję kancelaryjną,
2) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ewidencji dzieci, księga uczniów, arkuszy ocen, księga arkuszy ocen uczniów,
3) bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności, a) przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich duplikatów, b) przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji, c) występowanie o odpisy arkuszy ocen, d) wysyłanie przygotowywanych przez wychowawców odpisów arkuszy ocen, e) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,
4) sporządzanie GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich,
5) zgłaszanie do systemu SIO i HERMES uczniów do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
6) wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych,
7) obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych,
8) obsługa gości i interesantów,
9) udzielanie informacji interesantom,
10) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
11) prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły,
12) prowadzenie archiwum szkolnego dotyczącego emerytów i rencistów nauczycieli,
13) zamawianie druków ścisłego zarachowania,
14) przekazywanie akt do zakładowego archiwum,
15) przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż,
16) realizowanie obowiązków pracownika samorządowego,
17) dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy,
18) dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie,
19) wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły

VI. Wymagane dokumenty
1. życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
2. kserokopia dokumentów potwierdzająca posiadane wykształcenie i staż pracy,
3. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

VII. Składanie ofert
1) Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w Powiatowym Zespole Szkół im Jana Pawła II w Żmigrodzie, ul. Willowa 5, 55-140 Żmigród lub
za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: sekretarki” w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 12 października 2018 r.
2) Życiorys (CV) i list motywacyjny należy opatrzyć podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t.j.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 t.j.).
3) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, niekompletne lub przesłane za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.
4) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 08.10.2018

Dokument oglądany razy: 62
« inne aktualności