bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

WEZWANIE

12.02.2018

 Żmigród 12.02.2018 r.


DANNMAR-BUD
sp. z o. o ul. Głogowska 31/33 60-702 Poznań
WEZWANIE

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej PZP oraz SIWZ rozdział IX pkt. 3 wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie w ramach projektu „Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy”, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, to jest:
a) wykazu robót budowlanych
b) wykazu osób,
c) opłaconej polisy
d) aktualnego odpisu z właściwego rejestru

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Pobierz

Opublikował: Michał Roszkiewicz
Publikacja dnia: 12.02.2018

Dokument oglądany razy: 66
« inne aktualności